Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2013

czekoladazchili
9567 9905
Reposted fromrayla rayla
czekoladazchili
9579 cd85
Reposted fromhoneybunny honeybunny
czekoladazchili
Złego szlag nie trafi
— My mom
Reposted fromcaligula caligula
czekoladazchili
9684 742b
Reposted fromperdido perdido
czekoladazchili
9694 c74d
Reposted fromfortherecord fortherecord
czekoladazchili
dał jej to czego pragnęła od bardzo długiego czasu, dotyku, czułości, szczerości. Ale dał jej to tylko na chwilę. Ale ona chciała więcej...
Reposted fromcrystalhope crystalhope
czekoladazchili
9708 2ad8
Reposted fromretaliate retaliate
czekoladazchili
9709 12b3 500
Reposted fromexize exize
czekoladazchili
9730 16fc
Reposted frommelodyjna melodyjna
czekoladazchili
Play fullscreen
<3
Reposted fromprinzessin prinzessin
czekoladazchili
czekoladazchili
9766 dc38
huzur
Reposted frommayhos mayhos
czekoladazchili
9795 5e44
Reposted fromAngiie Angiie
czekoladazchili
9794 e87d
Reposted fromsnowlake snowlake
czekoladazchili
9844 f05f
Reposted fromannnairda annnairda
czekoladazchili
Reposted fromtenderoni tenderoni
czekoladazchili
czekoladazchili
Nie boję się wilka,
tabletek, śmierci, czterdziestu rodzajów
pustej ciemności. Boję się przywyknąć.
— T. Różycki
Reposted fromposzum poszum
czekoladazchili
9897 c9d2
Reposted fromfortherecord fortherecord
czekoladazchili
9919 d6ca 500
Reposted fromretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl